Voor onze trouwe Marcellekes-liefhebbers: Om ervoor te zorgen dat we de kwaliteit van jullie favoriete notenbroodje kunnen blijven waarborgen, is er vanaf april 2024 een noodzakelijke prijsaanpassing.

Voorwaarden

DEFINITIES

ZEMEL of wij: ZEMEL, onderneming te Meidoornstraat 2, 3380 GLABBEEK. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met ondernemingsnummer 0756.760.049.
Website: De verwijzing naar iedere huidige en iedere toekomstige versie van de website/het bestelplatform zemel.be en iedere mobiele applicatie van ZEMEL waarmee onze website of diensten bezocht kunnen worden, waarbij het niet van belang is of de website door iedere huidige of toekomstige platformen of apparaten (waaronder, maar niet beperkt tot, mobiele websites, mobiele applicaties, aangesloten of aanverwante websites voor het verkrijgen van toegang tot onze website of diensten die van tijd tot tijd ontwikkeld kunnen worden) bezocht wordt.
Eindgebruiker: Consument die de bestelling plaats bij de ZEMEL.
Gebruiker: Alle gebruikers op de website.
Klantenservice: Gebruikers kunnen met de klantenservice contact opnemen door op de website op de link "Contact" te klikken. Daarnaast kunnen gebruikers contact opnemen via het e-mailadres dat staat vermeld op de website.
Bestelling: De producten die door de eindgebruiker op de bestellijst werden geplaatst en eventueel reeds (online) werden betaald.
Allergenen: Stoffen die bij mensen die daarvoor gevoelig zijn, een overgevoeligheidsreactie (allergische reactie) van het afweersysteem kunnen veroorzaken.

ARTIKEL 1. INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

ZEMEL biedt met haar website een communicatie-, bestel- en transactieplatform aan de eindgebruiker aan. Via de website van ZEMEL kunnen geregistreerde eindgebruikers bestellingen plaatsen en optioneel onmiddellijk betalen. ZEMEL is noch partij noch bemiddelaar bij deze gegevensuitwisseling maar stelt de gebruikers alleen de hiervoor noodzakelijke infrastructuur ter beschikking.

ARTIKEL 2. GEBRUIKERS EN REGISTRATIE

1. Gebruik

(1) De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het treffen van alle benodigde maatregelen voor het verkrijgen van toegang tot de website. Hij zal zorg dragen voor de aanvaarding en naleving van de Algemene Voorwaarden telkens wanneer hij de website bezoekt.

2. Beveiliging

(1) Indien de gebruiker kennis heeft van een mogelijke inbreuk op de beveiliging van de op de website opgeslagen informatie, zoals bv. van diefstal of onrechtmatig gebruik van de toegangsgegevens van de gebruiker, of van het doorgeven van bedrijfsgegevens of (persoons)gegevens, of meent hij dat dit zou kunnen voordoen, dient hij ZEMEL hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

(2) Het is de gebruiker of andere personen niet toegestaan om zich met de gegevens van andere gebruikers aan te melden.

3. Status

(1) Door het plaatsen van een bestelling via de website garandeert u dat:

     -  U wettelijk in staat bent om bindende overeenkomsten en/of rechtshandelingen aan te gaan; en
     -  U minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt;
     -  U de toestemming van uw ouders of voogd hiertoe heeft of verondersteld wordt deze te hebben (bv. indien u jonger bent dan 18 jaar).

2. Het plaatsen en de verwerking van een bestelling

(1) Het samenstellen van een bestelling: Wanneer een eindgebruiker een bestelling via de ZEMEL website heeft geplaatst en de benodigde (persoons)gegevens heeft verstrekt, wordt de eindgebruiker in de gelegenheid gesteld om de bestelling te bevestigen door te klikken op de knop "Bestelling plaatsen" of een soortgelijke knop. De eindgebruiker controleer de juistheid van de door hem ingevoerde gegevens en verbetert eventuele fouten alvorens zijn bestelling af te ronden en te klikken op de knop "Bestelling plaatsen". Hierna wordt zijn bestelling afgerond en kunnen ingevoerde gegevens niet meer worden gewijzigd.

(2) Aanpassing of annulering van een bestelling: Zodra de eindgebruiker zijn bestelling heeft verzonden en zijn betaling is verwerkt, kan hij niet langer zijn bestelling aanpassen of annuleren. Als de eindgebruiker zijn bestelling wenst aan te passen of wenst te annuleren kan de klantenservice contacteren. Er is echter geen garantie dat ZEMEL aan de eindgebruiker zijn verzoek zal voldoen, bv. indien de bestelling al is verwerkt.

(3) Autorisatie van een betaling: De eindgebruiker zijn bestelling zal niet worden verwerkt noch aan ZEMEL worden doorgegeven indien de betaling niet werd geautoriseerd. Tenzij de eindgebruiker heeft gekozen voor de betaalmethode “Betalen bij levering” of “Betalen bij afhaling”.

(4) Verwerking van een bestelling: Na ontvangst van de eindgebruiker zijn bestelling zal ZEMEL de eindgebruiker hiervan via e-mail op de hoogte stellen.

(5) Ontvangst van een bestelling: Zodra de eindgebruiker op de knop “Bestelling plaatsen” heeft geklikt, ontvangt ZEMEL een e-mail of SMS bericht.

(8) Afhaling of levering van een bestelling: ZEMEL geeft slechts een indicatie van de tijd waarop de bestellingen geleverd of afgehaald kunnen worden. ZEMEL doet de nodige stappen om ervoor te zorgen dat de bestellingen binnen tijdsindicaties geleverd of afgehaald kunnen worden, maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden moesten deze termijnen niet gehaald worden.

ARTIKEL 4. PRIJS EN BETALING

(1) BTW en bezorgkosten: De prijzen op de website zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele bezorgkosten (indien van toepassing) die aan het totaalbedrag van de eindklant zijn bestelling kunnen worden toegevoegd.

(2) Onjuiste prijzen: De website bevat een groot aantal producten en diensten. Het is altijd mogelijk dat sommige prijzen niet juist of correct zijn. ZEMEL dient de eindklant op de hoogte stellen voordat zijn bestelling wordt verwerkt en eventueel wordt verzonden indien de juiste prijs van de eindklant zijn bestelling hoger is dan de op de website vermelde prijs.

(3) Betalingsmogelijkheden: Alle betalingen van bestellingen moeten geschieden volgens de betalingsmogelijkheden zoals op deze website vermeld staan.

ARTIKEL 5. LINKS EN INFORMATIE

(1) De website kan links naar andere websites en andere inhoud bevatten. ZEMEL is noch voor de bereikbaarheid, de beschikbaarheid, de inhoud, de reclame, noch voor de producten van deze externe webpagina’s verantwoordelijk. Het gebruik van websites/inhoud van derden gebeurt geheel op eigen risico.

(2) De gebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de website te downloaden en/of te printen voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De gebruiker is niet gerechtigd om enig materiaal van de website voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en/of verleende licentie hiertoe van ZEMEL.

(3) De gebruiker mag te allen tijde de website linken aan zijn eigen website op voorwaarde dat:

     -  dit op een rechtmatige en eerlijke manier gebeurt die op geen enkele wijze afbreuk doet aan de goede naam, reputatie en status van ZEMEL en/of niet op enige andere wijze profiteert van of schade berokkent aan ZEMEL;
     -  de gebruiker geen link zal gebruiken van een website die niet van hem is of wanneer een dergelijke link op enige wijze en zonder rechtvaardige gronden een vorm van associatie met en/of goedkeuring door ZEMEL suggereert.
     -  ZEMEL het recht behoudt te allen tijde haar toestemming voor de plaatsing van links naar de website van ZEMEL in te trekken en/of hiertegen bezwaar te maken.

(4) ZEMEL doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie op de website zo correct en volledig mogelijk wordt weergegeven maar kan niet garanderen dat alle informatie volledig en juist is. ZEMEL kan de informatie op de website, ten aanzien van de diensten, producten of prijzen zonder voorafgaande mededeling aanpassen. De informatie die op de website beschikbaar wordt gesteld kan verouderd zijn en ZEMEL heeft geen verplichting om deze informatie te vernieuwen.

(5) De eindgebruiker is verantwoordelijk om de allergenen te bekijken van de producten.

ARTIKEL 6. SYSTEEMBEVEILIGING - BESCHIKBAARHEID

(1) Alle gebruikers verplichten zich om de website en de zich daarin bevindende functionaliteiten niet te manipuleren en geen materiaal en gegevens op de website te plaatsen, die andere computerprogramma’s, computersystemen, gegevens of informatie kunnen beschadigen, of de infrastructuur van ZEMEL of van andere gebruikers niet onnodig te belasten met grote hoeveelheden gegevens, die voor het zakendoen niet relevant zijn.

(2) Door ZEMEL verstrekte informatie aan gebruikers mag alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van ZEMEL aan derden doorgegeven worden. Informatie die ook zonder gebruikersnaam en wachtwoord op de website van ZEMEL bekeken kan worden, valt niet onder deze regeling.

ARTIKEL 7. GEDRAG VAN DE GEBRUIKERS

(1) De gebruikers verplichten zich om zich aan alle geldende lokale, nationale en internationale wetten, verordeningen, bepalingen en invoerrechten, die in relatie tot het gebruik van de website relevant zijn, te houden en deze toe te passen.

(2) Het inwinnen en verzamelen van informatie en gegevens van andere gebruikers is niet toegestaan.

(3) De gebruikers stemmen ermee in dat de website er niet voor bedoeld is, en er niet voor gebruikt mag worden, om illegale afspraken tussen concurrenten mogelijk te maken.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

(1) ZEMEL is niet aansprakelijk voor handelingen of verzuim van gebruikers van de website, voor zover er geen aansprakelijkheid wettelijk is voorgeschreven.

(2) Voor lichte schade door nalatigheid is ZEMEL slechts aansprakelijk voor zover er een verplichting, die voor de succesvolle uitvoering van de overeenkomst van wezenlijk belang is, niet wordt nagekomen.

(4) ZEMEL (inclusief alle functionarissen, directeuren, medewerkers, aandeelhouders en/of agenten van ieder van hen) sluit iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit (voor zover wettelijk toegestaan) voor ieder verlies en/of schade (van welke omvang en soort dan ook en met inbegrip van enige, indirecte, bijkomende of gevolgschade of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten en/of verlies of schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met werkonderbrekingen, verlies van kansen, verlies van verwachte besparingen, slecht beheer of verspilde (werk)tijd en/of enig onrechtmatige handelen (inclusief enige nalatigheid)) die voortvloeit uit en/of verband houdt met:

     -  haar diensten;
     -  haar website
     -  de juistheid van de door de aanbiedende partijen op de website verstrekte informatie;
     -  de producten en diensten, handelingen en/of nalatigheden van de aanbiedende partijen;
     -  het (niet-)gebruik van de website.

ARTIKEL 9. WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN - AFWIJKENDE ALGEMENE VOORWAARDEN

(1) ZEMEL behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op ieder moment aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen.

ARTIKEL 10. LEVERINGS- EN BETALINGSPLAATS - BEVOEGDE RECHTBANK

(1) Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

(2) Geschillen ontstaan uit de betreffende overeenkomst of geschillen die hiermee of met de Algemene Voorwaarden verband houden, worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechtbank te Leuven, België.

(3) Leverings- en betalingsplaats is de hoofdzetel van ZEMEL (Glabbeek, België).

ARTIKEL 11. OVERIGE BEPALINGEN

(1) Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig blijken te zijn of worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Iedere ongeldige bepaling dient door de partijen te worden vervangen door een wettige bepaling die het beoogde economische doel van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk benadert. Hetzelfde geldt voor leemten in de bepalingen.

Winkelmandje0
Er zitten geen producten in je winkelmandje!
Doorgaan met winkelen
0